THE PRAMEYA

                                                                 THE PRAMEYA 18.02.2015

SAMAJ

                                             SAMAJ 14.02.2015

ODISHA POST

                                 ORISSA POST 14.02.2015

Odisa Baskar

Odisa Baskar 14.02.2015


DHARITRI

                          DHARITRI 14.02.2015

THE TELEGRAPH

THE TELEGRAPH 14.02.2015

SAMAYA

                               SAMAYA 14.02.2015

OTV ORIYA

                                       OTV ORIYA 14/02/2015

ASSOCIATED PRESS

                               ASSOCIATED PRESS 13.02.2015